Seuralainen turku spl keski suomi

seuralainen turku spl keski suomi

Piiri toimii 24 eri kunnan alueella. Piirissämme oli vuonna rekisteröityjä pelaajia , joista nais- ja tyttöpelaajia oli Vuotta aiemmin pelaajien määrä oli Virallisissa pelaajamäärissä ei huomioida piirin ja seurojen järjestämien harrastesarjojen ja -tapahtumien pelaajia eikä noin kahtasataa piirin futsalin harrastesarjan pelaajaa.

Keski-Suomen alueella harrastetuin palloilulaji on jalkapallo. Myös futsal kuuluu Keski-Suomessa harrastetuimpien palloilulajien joukkoon. Jalkapallosarjoissa pelasi viime kaudella joukkuetta, joista mies- ja nais-joukkueita oli 53, nuorten joukkueita Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapallon ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton ja muiden lajiorganisaatioiden kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä ottelutapahtumien manipuloinnin ja dopingaineiden käytön vastustaminen. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, välittää ja vuokrata jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -laitteita ja -varusteita, kustantaa alan julkaisuja, järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi ja jonka erääntyneet ja riidattomat maksut Suomen Palloliiton Satakunnan piiri ry: Jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura ja sen nimissä toimivat joukkueet ja toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan siihen valitsemaansa toimintaan, jota piiri näiden sääntöjen 3 §: Seuralla on oikeus esittää edustajaansa nimettäväksi näiden sääntöjen mukaisiin piirin päätöksentekoelimiin sekä osallistua edustajiensa kautta valtakirjalla piirin yleisiin kokouksiin.

Seuran tulee toiminnassaan noudattaa näiden sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen piirin ohjeiden ja määräysten lisäksi liiton sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA ja Euroopan jalkapalloliiton UEFA sääntöjä ja määräyksiä. Jäsenet suorittavat piirille syyskokouksen vuosittain määräämän seuran jäsenmaksun sekä toimintansa mukaiset piirihallituksen vahvistamat kilpailu-, osallistumis- ja muut maksut.

Seuran tulee toiminnassaan noudattaa Suomen lainsäädäntöä sekä hoitaa hallintoaan ja talouttaan lakien, asetusten sekä piirin ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti. Seura, jonka todetaan rikkoneen tämän pykälän kohtien 5. Tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Tällaisessa tapauksessa seuralle on varattava vähintään neljätoista 14 vuorokautta aikaa velvoitteiden suorittamiseen ennen päätöksen voimaan astumista. Jos joukkueen toiminta jatkuu seuraavalla sarjakaudella, määräytyy sen sarjataso liiton kilpailumääräysten mukaisesti, ellei piirihallitus sulkemispäätöstä tehdessään muuta päätä. Tämän pykälän määräysten rikkomisesta voidaan seuraa ja sen nimissä toimivaa joukkuetta tai toimihenkilöä rangaista myös liiton voimassa olevien kilpailu- tai rangaistusmääräysten mukaisesti.

Seuran jäsenyys piirissä lakkaa piirihallituksen päätöksellä ilman muita toimenpiteitä, jos a seura erotetaan liitosta b seura piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle. Seura voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä piirin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Piirihallitus katsoo seuran eronneen jäsenyydestä, jos seura on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta edelliseltä ja kuluvalta vuodelta. Piirin päätösvaltaa käyttävät keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävät piirikokoukset.

Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden 2 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä 30 päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös liiton rekisteriin kirjattuun tai muuhun seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.

Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta. Asiat, jotka jäsenet haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

Seuralla on kokouksessa kaksi 2 perusääntä. Piirille erääntyneen jäsenmaksunsa laiminlyöneellä seuralla ei ole äänioikeutta kokouksessa, mikäli laiminlyönnin kesto on enemmän kuin kuukausi eräpäivästä. Seurat saavat perusäänten lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä kyseessä olevan vuoden syyskokoukseen ja seuraavan vuoden kevätkokoukseen lokakuun LISÄ-ÄÄNET 1 lisä-ääni, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 51 — 2 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 3 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 4 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 5 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 6 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 7 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on — 8 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on —.

Seuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi 1 edustaja kutakin ääntä kohden. Edustajalla edustajilla pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan nimi edustajien nimet ja seuran äänimäärä. Lisenssien yhteydessä on saatavilla myös vakuutusturva, mutta vähintään vastaavan tasoisen vakuutuksen voi halutessaan hankkia myös itse. Lasten, nuorten, aikuisten sarjoissa pelaavien alle vuotiaiden, JKKI- ja erotuomarien pelitoiminnassa käytössä on pelipassi.

Lapsille ja nuorille vakuutusturva on pakollinen, aikuisten pelipassilla, joka on tarkoitettu korkeintaan vuotiaille aikuisten kilpailusarjoissa pelaaville, se on pakollinen Veikkausliigasta Kakkoseen. Muissa aikuisten sarjoissa sekä JKKI- ja erotuomareiden pelitoiminnassa vakuutusturvan hankintaa suositellaan.

Palloliitto järjestää valmentajakoulutusta D-, C-, B-, A- ja valiotasolla. Palloliitto tukee sääntöjensä mukaisesti jalkapalloseuroja [5]. Tavoitteena on kehittää seuratoimintaa ja kouluttaa seuratyöntekijöitä, ja näin edistää jalkapalloharrastusta Suomessa.

Palloliiton välineinä seuratoiminnan tukemisessa ovat [11]:. Omien oppaiden ja koulutusten lisäksi Palloliitto suosittelee jalkapalloseuroille uusia työvälineitä ja tukia:. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittokokousten välisenä aikana liittovaltuusto.

Hallinnosta vastaa liittohallitus sekä sen alaisuudessa pääsihteeri ja muu toimiston henkilökunta. Liiton tai piirin palveluksessa oleva toimihenkilö ei voi kuulua liittohallitukseen tai liittovaltuustoon. Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi syys-joulukuussa liittohallituksen kutsusta [5].

Liittokokouksessa valitaan kolmen vuoden kausille liittohallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä Palloliiton puheenjohtaja sekä liittohallituksen 1. Liittovaltuuston varsinaisten jäsenien ja näiden henkilökohtaisten varajäsenien kausi on myös kolmivuotinen. Liittokokouksessa käsitellään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta sekä liittohallituksen esittämä seuraavan kolmivuotiskauden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Liittokokouksen esityslistalla voi olla näiden lisäksi myös muita asioita, mitä ei ole valmiiksi säännöissä määritelty liittokokouksen tehtäväksi.

Liittovaltuuston muodostaa liittokokouksen valitsemat kolmekymmentä varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä.

seuralainen turku spl keski suomi Suomen kaltaisessa maassa noita etäisyyksiä tuntuu olevan ja se on arkipäivää myös jalkapallossa. Mutta onko sarjojen muuttuminen jotenkin huono asia? Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä 30 päivää ennen kokousta. Ja muutenkin kun Satakunnan piirissä taso alasarjoissa on käsittämätöntä paskaa ja perseileviä joukkueita on paljon, niin kyllähän Turun piirin joukkueen kärsivät pääsääntöisesti tuosta muutoksesta, mikäli se täysimittaisena jalkapallon puolellakin otetaan käyttöön. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös liiton rekisteriin kirjattuun tai muuhun seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettu kutsu.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksessa käsiteltäviä asioita ja hoitamaan asioita, jotka piirihallitus sille tehtäväksi antaa. Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:. Kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön.

Antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin seurat ja pitää jäsenluetteloa. Suorittaa liiton piirille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liiton, muiden lajiorganisaatioiden ja piirin seurojen välillä. Palkata ja erottaa piirijohtaja ja piirin toiminnan hoitamista varten tarvittava muu johtava henkilökunta. Hoitaa piirin omaisuutta, päättää sen ostamisesta ja myymisestä ja pitää omaisuudesta sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa.

Laatia vuosittain piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää pyydettäessä niistä jäljennös liittohallitukselle. Laatia piirin toimintakertomus ja lähettää pyydettäessä jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta liitteineen liittohallitukselle. Asettaa tarpeelliseksi katsomansa piirin valiokunnat ja työryhmät, määrätä niiden tehtävät ja nimetä niiden jäsenet sekä piirin edustajat muiden piirien kanssa yhteisesti perustettaviin valiokuntiin ja työryhmiin.

Laatia piirin ansiomerkkien ja -levykkeiden sekä muiden huomionosoitusten jakosäännöt ja päättää niiden myöntämisestä. Piiri ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen antamia päätöksiä. Piirin tekemistä päätöksistä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan lautakunnan toimivallan puitteissa.

Valitusmenettelyssä sovelletaan urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä. Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta. Näiden sääntöjen muuttamista tai piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa. Asian esilläolo on ilmettävä kokouskutsusta ja esitys uusiksi säännöiksi on toimitettava jäsenistölle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 16 §: Mikäli piiri puretaan, luovutetaan sen varat yhdistykselle, joka vastaa alueellisen jalkapallo- ja futsaltoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä piirin toiminta-alueella.

Henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoituksen toteutumista, voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai piirin kunniajäseneksi. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Piirin kunniajäseneksi voidaan kutsua myös piirihallituksen päätöksellä. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi piirillä olla yhtäaikaisesti korkeintaan kaksi 2. Piirihallitus voi myöntää ansioituneelle henkilölle piirin kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Lisäksi piiri voi myöntää ansioituneelle tai merkkipäiväänsä viettävälle henkilölle tai yhteisölle piirin kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiolevykkeen tai muun huomionosoituksen.

Suomen Palloliiton Satakunnan piiri ry: Myönnetyistä huomionosoituksista pidetään luetteloa. Palloliiton puheenjohtajana toimi elokuuhun saakka Pertti Alaja.

Liiton pääsihteerinä toimii Marco Casagrande. Suomen Palloliiton jäsenseurassa on noin   rekisteröityä pelaajaa. Sääntöjen mukaan Palloliiton jäseniksi voivat kuulua rekisteröitynä yhdistyksenä toimivat piirit, seurat ja yhteisöt. Suomen Palloliitto perustettiin Jääpallo kuului Suomen Palloliiton ohjelmaan aina vuoteen asti, kunnes Suomen Jääpalloliitto perustettiin jääpalloilun itsenäiseksi lajiliitoksi.

Jääkiekon ensimmäiset SM-kilpailut järjesti Palloliitto vaikka laji kuului myös Suomen Luistinliiton ohjelmaan. Oman lajiliittonsa — Suomen Jäähockeyliitto — kiekkoilijat saivat Palloliitto organisoi jalkapallon sarja- ja cup-muotoisen kilpailutoiminnan Suomessa Veikkausliigaa lukuun ottamatta.

Jalkapalloon sisältyy myös futsal. Liitto on vastuussa myös maajoukkuetoiminnasta ja jalkapallon kehittämisestä muun muassa valmentajakoulutuksen sekä seura- ja olosuhdekehitystoiminnan avulla [5].

Liiton toiminta-ajatuksena on olla jalkapallon erikoisliitto ja kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA: Toiminnan päämäärinä ovat Suomen jalkapalloilun nostaminen pysyvästi kansainväliselle huipputasolle, lajin kehittäminen kokonaisuudessaan suosituimmaksi suomalaiseksi urheilulajiksi — myös katsojamäärillä mitattuna, Fair Play -hengen ulottaminen toiminnan kaikille tasoille sekä liiton aseman vahvistaminen. Suomen Palloliiton jäseninä on 12 piiriä, jotka vastaavat jalkapallotoiminnasta omilla alueillaan.

Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelaajalisenssi ja vakuutusturva. Lisenssien yhteydessä on saatavilla myös vakuutusturva, mutta vähintään vastaavan tasoisen vakuutuksen voi halutessaan hankkia myös itse. Lasten, nuorten, aikuisten sarjoissa pelaavien alle vuotiaiden, JKKI- ja erotuomarien pelitoiminnassa käytössä on pelipassi. Lapsille ja nuorille vakuutusturva on pakollinen, aikuisten pelipassilla, joka on tarkoitettu korkeintaan vuotiaille aikuisten kilpailusarjoissa pelaaville, se on pakollinen Veikkausliigasta Kakkoseen.

Keski-Suomen alueella harrastetuin palloilulaji on jalkapallo. Myös futsal kuuluu Keski-Suomessa harrastetuimpien palloilulajien joukkoon. Jalkapallosarjoissa pelasi viime kaudella joukkuetta, joista mies- ja nais-joukkueita oli 53, nuorten joukkueita Futsal-joukkueita osallistui sarjoihin Jäsenseuroja piirissä on Piirin tehtävänä on kehittää ja koordinoida jalkapallotoimintaa kokonais valtaisesti toiminta-alueellamme ja tukea seurojen elinvoimaa tarjoamalla mielekästä harraste- ja kilpailutoimintaa sekä laadukasta koulutustoimintaa.

Piiri edisti yhdessä jäsenseurojensa kanssa lajissa mukana olevien kehittymistä kansalliselle ja kansainväliselle jalkapallouralle Suomen Palloliiton laatimia periaatteita ja päätöksiä noudattaen.